Born Again

by Shingirayi

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
05:26
2.
3.
4.
5.
6.
04:42
7.
04:02
8.
03:32
9.
05:34
10.
11.
04:10
12.
06:27
13.
04:52
14.

credits

released December 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Shingirayi Harare, Zimbabwe

Shingirayi (formerly known as Mau Mau) is a Zimbabwean artist who is a follower of Jesus Christ, a hip-hop musician, filmmaker and entrepreneur.

contact / help

Contact Shingirayi

Streaming and
Download help

Track Name: Ndamutswa
V1

1. Mau Mau zvakanzi afa, akafa asi akamutswa
2. Pa game ye life ndanga ndadzva; mai hwe ndanga ndatsva
3. Satani anga andinyudza; meso angu abatwa
4. Semombe ayinditinha - sembongoro kunditasva
5. Akandinyengetedza, chose chandada-ayindipa
6. Zvinhu zvose zvenyika, life ichindisparka
7. Mbatya dzakanakaaa - German vuzh ndakaparkwa
8. Shamwari dzakawanda, kunyanya dziya dzechisikana
9. Nawo ndaifambidzanaaa, vana-vanga-vari-mbama!
10. Mums vangu vakaedza, kunditsiura ndikati “Ah, ah!”
11. Aiwa-bodo, naBaba, mazano enyu akadhakwa
12. Ndini mufesi akangwara, nhaaro ndaidzikaka,
13. Ndaifamba mudengaaa - ndisatsike netsoka
14. Yah akandigona, wangu ini-ndakaripa
15. Aida kundi’ paradza, lucky ndakapunyuka
16. “Mau Mau” akaradzwa - Shingirayi ndini ndamuka! (inzwa)

Chorus
Ini ndanga ndafa! Ini ndanga ndafa!
Ini ndanga ndafa asi washe ini ndamutswa!
Ini ndanga ndafa! Maiwee ndanga ndafa!
Mau Mau aradzwa, Shingirayi azvarwa patsva, Inzwa!
(Repeat)

V2
1. Nhasi uno ndotenda, zvinhu zvanga zvabenda
2. Minzwa-yandakanzvengaaa, zvanga zvisiri zvega!
3. Pane paunozomira, wobvuma kut’ ndapererwa
4. Nyangwe ukazviedza – nyoka – haufi – wakayipenda!
5. Ndakati ndiri m’rapper, kubata biro ne bepa
6. Ndakatofaka pressure, dzimara ndazofichwa
7. NaPrince Tendayi’ ndapindaaa - video yakajeka!
8. Shure kwacho naFortune, Mparutsa, ndakabika
9. “Ndiani Mau-Mau” ndaburaaa - nyika ikauchira! -
10. Handina chandakachinjaaa, chinangwa
11. Changu kuvhura pfungwaaa- dzevana veAfrica!-
12. Asi-Mwari akandivinga, “Seyi uchindipikisa?”
13. Zvakandishungurudzaaa, akanditendeutsa!
14. Mweya mutsvene akapinda, akandizadzikisa,
15. Ndainge-ini ndanuna, asi ndakanunurwa
16. Mau Mau akaradzwa, Shingirayi ndazvarwa patsva! (inzwa)

V3.

1. Some of y’all don’t know me, started out the 90s
2. Zim Legit came before me, respect the Peaces of Ebony
3. Told the world I was an MC, attacked the mic like an enemy
4. Flow sick like diseeease, Hip-hop was my remedy
5. That’s-when we went all out, with Prince T double teamed up
6. “Blackness” the song came out, blowin’ up from North and South
7. Then came “Who’s the Mau Mau?” Shona rap brought a new sound
8. Representing for H-Town, I been up and I been down
9. And I’m still grindinnnn, and my business I been mindinnn’
10. And I don’t need you to remind me…that life is full of drama
11. First I lost my nana, my uncle then my father
12. Took me years to recover; took me that to discover
13. God who’s my Father, on my knees cried “Jehovah”
14. I’m not ashamed to say it, without Him I wouldn’ta made it
15. See You came and You saved me, Mau Mau - you changed me
16. I’m born again I’m a new man, Shingirayi’s what you call me, listen!

Chorus

Outro
I’m born again yeah! I’m born again yeah!
I’m born again yeah! I’m born again yeah!
I’m born again yeah! I’m born again yeah!

I’m born again uh - I’m born again!
I’m born again uh - I’m born again!
I’m born again yeah - I’m born again!
I’m born again uh - I’m born again!
I’m born again - I’m born again, yeahhhhhhhhh aahhh ahh!
Track Name: Aint' Scared (Ndingatyei Part II)
V1.
1. I’m not afraid of being broke because I been there before
2. I’m not afraid scared of too much money cuz I had lots of dough
3. But the one thing I know - riches come from above
4. Non-believers you don’t wanna hear me though!
5. If God didn’t want Bill Gates to be rich,
6. Bill Gates would be po’ like a bro in the sticks!
7. I’m not afraid of being alone no more
8. Cuz I found me a love so pure
9. I don’t need to lust, wonder which girl to trust
10. Cuz God is in charge of my heart
11. I ain’t scared of no man with a gun
12. See I’m covered by the blood of the Son
13. That’s a metaphor, if you don’t get it, hit me up
14. Catch me later, I got prayers, man I gotta re-up!
15. Fear is a lie from the father of all lies
16. Man I’m done being scared, I got Christ on my side!

Chorus
Ini ndina Mwari wangu (I ain’t scared of ya! Uh)
Ini ndina Mwari wangu (I ain’t scared of ya! Uh)
Ini ndina Mwari wangu (I ain’t scared of ya! Uh)
Ini ndina Ishe… (Tell the devil I ain’t scared of ya!)

V2.
1. Last time ndakabatwa nebuka ndaiva mwana
2. Muduku asi nhasi ndamuka
3. Last time ndakavharwa nekutya
4. Moyo wangu kuzvidya, but nhasi zvachinja!
5. Handityi munhu ini…
6. Ndikafamba murima aneni
7. Handityi nhamo ini…
8. Anondipa chikafu iyeni
9. Saka bhegi remari rako tsveta pa side
10. It’s nonsense – Mwari wangu provides
11. Handitengwi nezvenyika, pana Tenzi ndakatsika
12. Andigonera – Jesu ndiye Biggaz!
13. Handityi mamhepo ini,
14. Ndakacheneswa naro ropa ini
15. Shingirayi ndotobudirira chete honayi
16. VanaSatan ma hater, munonyepa, nyarayi!
Chorus

Bridge
So we not living in fear no more, fear no more - I don’t fear no more
Yeah we not living in fear no more, fear no more - I don’t fear no more
Yeah we not living in fear no more, fear no more - I don’t fear no more
Yeah we not living in fear no more, fear no more - I don’t fear no more

V3.

1. Lemme throw a coupla sixteens
2. Tell ‘em how my God eliminated my background,
3. Background like a green screen
4. To the King all this glory we gon’ bring
5. The devil calling you let the phone ring
6. Yeah we not living in fear no more
7. Got my eyes on the prize face down and my knees on the floor
8. God got me good but surprisingly
9. The truth that will set us all free
10. Is pretty much still misunderstood (ha)
11. You and God are the majority
12. Not to mention the dominion and authority
13. Impossible meets God's sons and daughters
14. So we'll be walking on water…

Chorus (repeat 2x)
Track Name: Get off Me (Ndingatyei Part III)
V1.
1. Shoko rinoti ndakakupa mweya
2. Kwete wekutya, werudo nesimba
3. Ndozvakatemwa nayeSamatenga
4. Unonzwa but mahwani kuzviyedza!
5. Ndaiva nekutya mumwoyo ndichizeza
6. Baba vashaya, cancer yapedza! -
7. Kumuka: mahusiku ndichichema
8. Kutuka: “Mwari seyi mandibira?”
9. Gamba redzinza, dayi ndayiziva
10. Ndakaoneka ndakagadzirira
11. Ndapanyanga, tsvimbo kwandiri!
12. Imi! Makandisimbisa Tenzi
13. Murima ndabuda makandisvinura
14. SevaJudah makandiyambutsa,
15. Kutenda kubvuma zvisingaoneki
16. Ari mandiri – chii chandingatye!

Chorus
When the devil tries to lie, ha-ha my reply
I got God on my side, got Christ in my life
Get off me, get off me, get off me, get off me
(Ibva pano satani!)
When the devil tries to lie, ha-ha my reply
I got God on my side, got Christ in my life
Get off me, get off me, get off me, get off me
(Buda pano dhimoni!)


V2.
1. Ndaka deala nenyoka, dzaitsotsa
2. Moyo vakaoma, Satani, gora
3. Vaichiva madollar, Obama
4. One desire, kuzadza chikwama!
5. Takatanga tiri tese pakutanga
6. Tikapedza tava vano vengana
7. Mari yakupinda, obuda makaro
8. Ndokundibira, otiza netsapo!
9. Pfuma yangu yakatsakatika:
10. Mwoyo wangu, ndakatambudzika!
11. Mota yabaya, wakatora dheni
12. Zvikwereti zvangu, rakuzhamba banki!
13. Ndakakandwa mugomba setsvina,
14. SaJosefa, asi nhasi ndiri winner
15. Ndakapika naMwari handityi
16. Akandimutsa kubva kuvafi!

Chorus 
V3.
1. Kutya kunokudzora mashure,
2. Mhosva ndeyako, hapana mumwe!
3. Ringa pa mirror – wongorora
4. Ndianiko munhu akakudzvokora?
5. Vanotyanana vanozondana
6. Varume vanorova vakadzi ndovanotya
7. Kuratidza rudo, saka vachibhinya!
8. Vamwe vanamayi vanotya kuchembera,
9. Swero kwikwidzana natwotumhandara!
10. Pfuti inodzikamisa vanhu
11. Kusauka kunotyiwa nema Chef
12. United States yakatyira peturu
13. Kupamba Iraqi nhasi muMusuru
14. Anotyiwa nawo maKristu
15. Hamheno tikapinda denga tose,
16. Handitye, Mwari wangu ari kwose! (Amen)


Chorus

Outro
I’m no longer a slave to fear, cuz I know who I am
I’m a child of God;
I’m surrounded by the loving arms of the Father
And His love has set me free…
I’m so free; I am free, I’m so free
Free, I’m so free, I am free, I’m so free!
Track Name: Ishe Komborera
V1.
1. Ishe komborera, Nkosi sikelela
2. Vana vakuchema Tenzi chimbo fambaneni
3. Kuno Liberia, richiriko soja
4. Vachiri kubhinya, vana vachiponda
5. Muno muZimbabwe, vachirikudoba
6. Madhiri vachitsotsa kuMarange kuba ngoda!
7. Arikudonhera mumugomo vakaboka
8. Hona kuAzania, yakapfura World Cup
9. Madhara akapfuma, but ruzhinji rwakasauka
10. Malema akajumwa na Jacob Zuma
11. Nhasi akutyisa hurumende kunge huma!
12. Usatsike Congo, irikupisa hondo
13. Unofira simbi pamugodhi nemudondo
14. Kumusha nekutaundi, siyana nezvikomba
15. Varere mumakomba nemukondombera
16. Namatayi Mwari, please motikomborera, amen!

Chorus
Ishe komborera nyika yedu, Mambo simudzira nyika yedu yeAfrika - oh yeah!

V2
1. Vakatisunungura, kubva muhuranda
2. Hwevapambefumi, wasaruri weganda
3. Pakapinda squad, team yemabhinya
4. Banda, Mobutu, Amin Babangida
5. Kuita hutsinye hunopfurikidza
6. Bhunu vakatora mukombe wekudzvinyirira!
7. Asi usavimbe ne Europe ne America
8. Aid yavanopa ine agenda!
9. AIDS yavapa mukana wekusimbisa
10. Ufeve pakati pevarume, vanasikana
11. Vachibvisa nhumbu zvemadiro tati kwete
12. Mwari shoko renyu harichinji
13. Imi hamuchinji, munhu ndiye anochinja,
14. Shoko rinopinza sebakatwa reNinja
15. Mabhuku takadhoma, parudo takadhibha
16. Pindayi mavari vatongi veAfrica!
V3
1. Kuchikoro taizama kudzidza ma bhii
2. Nhasi uno degree harina dhiri: MaJeep
3. Nehomwe yakazara Benjamin kubidirira
4. Nzvenga nhamo i“pot hole”, unovira!
5. Se Lagos, Kinshasa, tenga generator
6. Ne tenki yemvura, ne Council usatemba!
7. Zvaishanda kare, nhasi zvaparara
8. Guta rezuva rava tsvina, marara!
9. Bindu raAdam rangova masora!
10. Ibhora rembabvu, maChefu achikora
11. Rapwa neShoko, usachekwe nyora
12. Musiki, murapi, Tenzi, ndiye doctor
13. Mweya Mutsvene haatengwi nedhora!
14. Dzika patiri Mwari simudzira,
15. Vana veAfrica tive nekubudirira
16. Taneta nerima - tipeyi chiedza! Amen
Track Name: Kutengesa Jesu
V1
1. Munomhanya kumachechi anoparidza “prosperity”
2. Kunganwa ngamera ichapinda buri renariti
3. Mupfumi, asati ambopinda iro denga!
4. Zvirimuna Mako 10:25 verenga!
5. Zviratidzo zvaShe zvinobva mukuda kwake
6. Kwete muporofita, munhu ndewenyama sewe!
7. Ngwarirayi mumhi dzapfeka dehwe rehwai-
8. VanaKristu vemanyepo hezvo vachati “Huyayi!”
9. Svondo murimuMisa, Monday murikun’anga
10. Vamwe vari Jubheki vachitenga zvikwambo-
11. Chasara kungobuda front page H Metro!
12. Tenzi ndeveshanje havafari nazvo
13. Kupira minamato kuna mwari asirivo
14. Zvirevo-zvaShe-masiya-muchifadza muviri
15. Madhiri-good living - Jesu akadzika nhasi
16. Anototiramba anoti “Handikuzivi!” (cmon)

Chorus
Harinyare, kutengesa Jesu mwana waMwari (vakutengesa Jesu)
Kuda mari, handinamate munhu ndinotya Mwari (vakutengesa Jesu)
Harinyare, kutengesa Jesu mwana waMwari (vakutengesa Jesu)
Kuda mari, handinamate munhu ndinotya Mwari (vakutengesa Jesu)

V2
1. Pinda muchechi yacho, i fashion show chaiyo
2. Pastor akarova gogorosi nekabhibo
3. Swagga yemaNaija ane wachi yaJacob
4. Kwete Jacob wemuBhaibheri, Jacob wekuStetsi!
5. Ma Benz nemaBhima pa VIP
6. Vamufundisi vakableswa, nechegumi!
7. Kuti ukomborerwe naMwari buritsa mari
8. Ndiroshoko rakuparidzwa zvino re money money
9. Ishe akareva varombo denga nderavo,
10. Asi pasi pano takupaita Paradhiso-
11. Aneziso achaona, anenzeve inzwa
12. Jesu akafira mweya wako kwete nyama
13. Zvinonaka uchapuwa asi tarisa chinangwa
14. Chiri mumwoyo wako, chinyi chaunonamata?
15. Mwari kana chinhu? Mwari kana munhu?
16. Pakufa uchazvisiya, wotongwa naShe-Mukuru! (inzwa)


V3
1. Flashy cars, diamond rings, all kinds of finer things
2. The new bling, new riches, new African kings
3. Am I talking about a rapper – nah, I’m talking about your pastor
4. The new money maker, new breed of hustler
5. When God is your business, money multiplies faster!
6. Out with the old church, Catholic and Protestant
7. The new kid on the block is charismatic and magnificent
8. Fashion is the latest, suits are the whitest,
9. Ladies hair is the straightest, the anointing is the greatest!
10. Fresh and appealing, they got the masses kneeling
11. Tryna catch the Holy Spirit, see my people need some healing
12. I’m feeling their pain, man I feel their desperation
13. Blinded, now they tell you, you can buy your salvation
14. Beware the false prophets they will come with deception
15. Jesus wouldn’t know them if He came down today
16. Before you kneel and pray, they say “First you gotta pay!” c’mon)
Bridge
Help us Father when we lose our way,
By their fruits we’ll know them not by what they say,
Help us Father when we lose our way,
By their fruits we’ll know them not by what they say,
Help us Father when we lose our way,
By their fruits we’ll know them not by what they say

Chorus x2
Track Name: Mambo
V1.
1. Ndini Michael Corleone, Mwari ndiye Godfather
2. Wanga watojairira chigaro chake: chibva!
3. Ndakafa, ndikamutswa, ndini ani?
4. Kana usingandizivi hasvina mhosva, chikonditi
5. Blaz uya uya, akabva kuya kuya
6. Sa Sauro parwendo munzira ye Damascus
7. Ndakaona chiedza, ndikamunzwa Jesus:
8. “Chipo-chaunacho-hachisi-chako-ndechaTenzi!”
9. …Ndaimbodada sa Muhammad Ali
10. Asi nhaasi ndakurumbidza Mwari kwete Diddy:
11. Ndoda simba ri'nobva denga kunge manna
12. Ndichiratidza-rudo-kunevanhu-saLumumba- (breathe in)
13. Ndaive-karikoga-ndichiita-humbimbindoga
14. Asi-nhasi-ndachapupu-chaMwari-ndichiparidza!-
15. Rap music ndomudziyo wandinoshandisa
16. Dzimara ndis'safeme - Mwari ndorumbidza! (Amen)

Chorus
Aripano, Mambo aripano
Hallelujah aripano
Aripano, Mambo aripano
Hallelujah aripano

V2.
1. Vanonditi Bible Basher, Jesus Freak, whatever
2. Ndongosimudza ma microphone, ndichi amasha
3. Akandipa talenta - kuti ndigoenda
4. Zienda-nakuenda-varimurima vagotenda!
5. …Zvakawanda zvinopromotwa pa radio
6. Zviripanhepfenyuro asi hazvina maturo!
7. Ndezve bhayizi, fiction, ma rep video
8. Hobho amunoona paTV manyepo! -
9. Musashatisa chisikwa-chakabva-kuna Mwari
10. Ngoma ne rumbo, zvakabva kwaAri
11. Kuti timukudze kwete kuita zvehupfambi! -
12. …Utwu-tucheche-ngatupuhwe mukaka-
13. Patunozotokura-ndopatunga zodye sadza..
14. Rega ndi eaze - ndingato confusa
15. Vazhinji ndakawanza shoko vanovhiringika -
16. Pfugama ubvume! Mambo asvika! (asvika,..)

Chorus

Bridge:
Tinomurumbidza, tinomuvonga
Ndiye Mambo wemadzimambo!
Tose topfugama, tinopupura
Ndimi Mambo wemadzimambo!

V3.
1. Ikozvino pane sound irikubuda mu speaker
2. Sound yehutsvene sepa Pendekosita
3. Totaura nendimi dzimwe dzemuAfrica
4. Cape Town to Cairo, shoko richasvika!
5. Dar-es-salaam, “Wa-aleikum Salaam”!
6. “Bon-jour “Abidjan, “Tudo bem” no Luanda
7. MaMC kana mada zvekukwikwidzana
8. Ne mwana waShe ndinopika towumburudzana,
9. Dzimara mazobvuma kuti ini ndakabata
10. Bakatwa rakabaka, Shoko rakanaka:
11. Hapana chimwe chinhu chingambondipa kudada!
12. Kusiya kurumbidza zvandakaitirwa naBaba!
13. Ngwarirayi munokwezva nezvenyama
14. Hupfambi, ruchiva, kupinda Gehenna,!
15. Ndaimboda kuva mambo wapanyika
16. Zvese ndakasiya, paMambo makasvika! Amen

Chorus (repeat 4 times)
Track Name: Manyepo
Intro
Chimama chemanyepo Hollywood inobhaiza nemanyepo
Kutivhara nemanyepo, paradio ne TV manyepo
Chibaba chemanyepo dhiabhoro akazvara manyepo
They just lie, lie, lie;
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie!

V1
1. Munosiya Lil Wayne achitaura zvakaora
2. Kubhiga ma sounds ake zvanzi akakora!
3. Asi bheka sassi yacho ma horror
4. Watch you feedin’ kids brains – kuroya
5. Wiz Kalifa achirumbidza reefer
6. Pure tsvina saQueeni Latifah
7. PaGrammy Awards kutsvinya Mwari so
8. Anything for your song to rise on Billboard!
9. Munonakidzwa nema gangsta eJamaica
10. Vybz Cartel aizviketa nhasi apfeka
11. Simbi akuzhamba semusungwa!
12. The long arm of the law yamuzunza!
13. Kutedza mapofu kugomba rerufu
14. Chris Brown na Rihanna vakabatana rafu,
15. Satani okutamba kunge nhabvu,
16. Nemanyepo, unofira mafufu, gonzo! (Inzwa)
Chorus

See we livin’ in the last days (Kutivhara nemanyepo)
Don’t believe everything that they say (manyepo)
They sold their souls for celebrity (Hollywood inobhaiza manyepo)
Welcome to your fake reality

V2.
1. Please usandibate, I’m just getting started
2. Nicki Minaj ndichakubatira bande!
3. Kuyanika nyama kunge uri butcher:
4. Kutifurira vanasikana vedu, shuwa!
5. Vakukiya tumini kunge twako
6. High heels, maburuka mumango
7. Smirnoff, kudzedzereka mu disco
8. SaBeyonce, womonya zviuno!
9. Mapikicha avanoshambadza asvibisa
10. Pfungwa dzemadhoni, tsika vakupikisa
11. Vakunakisa zvinu zvinodzikisa
12. Trace, MTV mandikachidza
13. Rick Ross hona achivhaira,
14. Nezi boat nemabhebhi nezizhan’a rekuhaya
15. Maybach Hollywood propaganda;
16. Baba wemanyepo wazobelievisa! (Inzwa)
Chorus
V3.
1. Vana venyu munolovha kuva spoila
2. Smartphone, tablet, necomputer
3. Ten years, ane room yake ega
4. Ne TV, muchamutsiura seyi mother?
5. Bhaibheri rinoti “Kuzvikudza,
6. Kunouuya first, then next kuparadzwa”
7. Wongorora chese chaunowona
8. Ferefeta chese-chese chaunonzwa!
9. Chirimumoyo moyo chichabuda nemuromo
10. Manomano emuroyi akabvira pamavambo,
11. Nhasi uno same game, harimbochinji same stylo
12. Ndaramba ini bodo
13. I ain’t buying what you sellin,
14. My God is the Truth I’m revealin’, amen!
15. I ain’t buying what you sellin,
16. My God is the Truth I’m revealin’, amen!
Bridge
Chimama chemanyepo Hollywood inobhaiza nemanyepo
Kutivhara nemanyepo, paradio ne TV manyepo
Chibaba chemanyepo dhiabhoro akazvara manyepo
They just lie, lie, lie;
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie!
Chorus
Track Name: Mubhoyi
V1.
1. Unonzviti mu”bhoyi”, seyi uri mu”bhoyi”?
2. Izwi rekuti “bhoyi” rakabva kupi mu”bhoyi”?
3. Wati wambo gaya - seyi uchinzi ”bhoyi”?
4. Rega nditsetsenure nditsanangure mu”bhoyi”-
5. Zita rekuti ”bhoyi” - rakapiwha mhunu
6. Patakapambwa tichidzvinyirira nemabhunu
7. Wakatora mombe – neminda mumatunhu
8. Madzitateguru kusara vasina chinhu!
9. Dzese tsika dzedu - vakati dzakazviba
10. Kunyatsodzvinyirira munhu wobva wamupedza:
11. Tora pfungwa dzake - anozvisunga ega
12. Ndopatakahedwa, vakatanga kushevedza -
13. Rume-guru kuti ”boy” - kurikutishora
14. Kutidupukisa, kutsvinya, kutsinhira
15. Huranda hwewatema - kwavari iye nhasi
16. Tisu tozvituka tichitozviti ma”bhoyi”! Ag Shame!

Chorus
Ende handivide zvekuti munogaramuchindiita kunge bhoyi renyu
Kubva kudhara muchinditsvinyira, muchindiita kunge mubhoyi wenyu
Ende hazvisiright zvekuti munogara muchindiita kunge mubhoyi wenyu
Nditori munhu, munhu ane hunhu, ende handisi bhoyi renyu!

V2.
1. Vanasekuru vakapuhwa - Bantu education
2. Native administration zvikoro zvema “mission”,
3. Freedom yakauya - one thing was missing
4. Mental emancipation yakashorta, listen: -
5. Munozvituka everyday - muchiviti ma“bhoyi”
6. Mushonga wemusango handiti ndewechi “bhoyi”!
7. Kune huku dzechi”bhoyi” - mombe dzechi “bhoyi”
8. Imbwa dzechi”bhoyi” nechikafu chechi “bhoyi”!
9. White wedding ndochirungu - kuroora ndochi”bhoyi”
10. Kubata-nguva-chirungu, kunonoka ndohu”bhoyi”-
11. Business rikabroka - ndozvoita ma”bhoyi”!
12. Varungu vanobhigwa wachishorana ma”bhoyi”!-
13. Izwi chinhu chinesimba - usanditi mu”bhoyi”
14. Kugarozviti “bhoyi” ucharamba uri ”bhoyi”!
15. Usafe wakashama - romo - kunditi mu”bhoyi” -
16. Ndakasikwa ndiri “munhu” handisi mu”bhoyi”! Ag Shame!

Chorus (repeat 2x); Outro – adlib
Track Name: Mugove Wangu
V1.
1. Ndane nguva ndiri pano – it’s been a minute
2. Ndakarwisa zvine mazvo – I represented
3. Vamwe vangu vakashaika – they didn’t make it
4. This life is a gift from God, everyday I wake, don’t take it for granted!
5. Ndinotenda Mwari Baba, still I feel frustrated
6. I’ve been doin’ my best, I’ve been givin’ my best
7. But still I feel I ain’t made it (nah)
8. I got dreams that are bigger than this,
9. Zvandakaona zvinopfura all this,
10. I aint’ sayin’ I ain’t thankful it’s just
11. I wanna live not simply exist
12. Ndongo feela sendasara, but I gotta rise
13. Handiite zvemahara, gotta get my prize
14. Zvakataurwa na Pauro, ndomhanya kungebara
15. Mujahwo ndakananga number one (but)…
16. Ndine mubvunzo wangu hwan’…

Chorus
Ndichauwana riniko mugove wangu? Mwari baba
Ndichauwana riniko mugove wangu? Huh?
Ndichauwana riniko mugove wangu? Ishe
Ndichauwana riniko mugove wangu…mugove wangu


V2
1. I’ve been waiting for a woman – so I can wife her
2. Ndakasiya zvema bhebhi, all I need is one lover
3. Ndakamboti ndamuwana, really thought it was forever
4. Couldn’t work out our problems, so we couldn’t stay together
5. Lord knows ndakaedza, the Devil is a liar and I’ma prove it, I’ma do it
6. Find me a good woman, Proverbs 31, settle down, I’ma do it!
7. Inga wani ndinoshanda - ain’t lookin’ for no charity
8. Changu chese ndecheziya – can’t wait for you to bless me
9. You gave me the dreams that I have,
10. Now Lord show me how to make them reality!
11. Will I reach my destiny? Does anybody understand me?
12. When I get so lonely, you tell that you love me,
13. Ndimi makandisika, my God you are my maker
14. Time for me to get my cake now, make the circle bigger
15. SaJoshua – mondipinza Canaan kuyambuka Jorodhani;
16. Ndinemubvunzo wangu hwan’….

Chorus

V3
1. Little kids they be starving, vana vedu vanoshaya
2. Fat cats they be ballin’, vana vedu vainenzara
3. None of this makes any sense, and it don’t make dollars
4. Excuse me magents, pamusoroyi vana mother,
5. Zvanyanya, how long zvakadzvanya?
6. Gotta press restart, upgrade program,
7. Reboot, tiidye tese nyama!
8. I’m prayin’ for a better day, one day zvichanaka
9. My God you’re faithful, muri Mwari ane nyasha
10. I try hard to be patient: ndipeiwo girasia
11. My Lord you’re gracious, ndipeiwo girasia!
12. Nyaradzai moyo wangu, zorodzai pfungwa dzangu,
13. Makatendeka Makati muri vangu
14. Gadzirayi tafura, mukombe wangu wopfachukira
15. Ndiri pamberi pevavengi vangu…
16. Ndinemubvunzo wangu hwan’…

Chorus

Outro
Mugove wangu, ndoda mugove wangu x 4
Mugove wangu, ndipe mugove wangu x 4
Kusvirikina rini, (mugove wangu) ndakamirira (mugove wangu)
Track Name: Ndamutswa Remix
(Shingirayi verse)

1. Shingirayi ndainge ndafa ndaizvidhonza sa Musafafa
2. Rhythm City muGangsta, Shumba Lion King Mufasa
3. But Satani ndochikara, chi’nodzvoova chokumedza;
4. Mweya wako oparadzaa, yawe spiritual-murder!
5. Okupisa sefodya watsva okurasa wosvipwa!
6. Asi ndakazoibheka, move yake ndikaiblocka (watah!)
7. Jesu akandi trainaa, nhasi ndavamusoja
8. Guva ndakaridhoja, Ishe makandirezerecta (shuwa!)

(Ill Ceey verse)

1. Prodigal son I be back to my Father/Died to myself homeboy like a martyr/
2. These rap cats need to know that ill's back on my backpack, ain't no body else goes harder/listen,
3. Underrated but I'm still here, this game broke, wheelchair/
4. I don’t care about having a name, I'd rather rep the name of my King yeah/
5. New man, let ‘em boo man, I’ma do man / what my Father says I gotta do man/
6. Gotta stay true man, in the world, got a new view man/ Changed by the light got a new plan/ listen,
7. Some would say that I found religion, I would say that I found a reason/
8. To live and to breathe and to be, all I can be to thee/ commissioned me now I'm on a mission/ let's go...

Chorus
Ini ndanga ndafa! Ini ndanga ndafa!
Ini ndanga ndafa asi washe ini ndamutswa!
Ini ndanga ndafa! Maiwee ndanga ndafa!
Mau Mau aradzwa, Shingirayi azvarwa patsva, inzwa!

(Brythreesixty verse)

1. Grim Reaper tryna put me down, Doves Morgan before my time,
2. Put me up in a coffin, celebrate till they bury me,
3. They raised hell like Steve Austin, life came in three ways
4. Like father son and the Holy Ghost felt me to overdose raaah
5. Running round in the streets and the angels walking around about me,
6. Murder my flesh I put it vice, the word of God that I bite,
7. John 3:16 got me spitting POW,
8. Death where’s your sting, grave too…

(J-barz verse)
1. This night life tryna hold me back,
2. Bible on my stand, taking doses like a night cap,
3. I stay focused like a hit man,
4. Breaking all the rules, Christ playing the like the sixth man,
5. I'm overdosing with the potion I'm diving into the ocean,
6. I got him Christ be my coach
7. And sipping on that living water
8. Repping for my Father, taking orders till we cross borders

Chorus

(Nowizz verse)

1. Two-steppin’ to the burg from the burbs, I wrote ma A's
2. Pass me the herb, I done heard I’ma fail
3. I survived on freakin’ porridge and thinkin God ain’ got it
4. First-born, I see him proceed
5. Mama sed I had a chance, like the old Benz, no advance
6. But ma old friends on some rubber bands
7. I’m still up in ma mama stand, I hope you understand
8. I need the light that shine on Shingirayi [God]

(Shingirayi verse)

1. Jesu ndi bodyguard my protector saWhitney Houston naKevin Costner
2. Akanditorera bullet, paakandifirira pamuchinjikwa
3. Anonditungamira, pandinofamba munzira o clear
4. Se motorcade, my defender nemiMambo ndinotemba!
5. Ndoo zvandorangarira, kana play yangu yasungwa
6. Muvengi ndakumutamba saMacheso, sungura!
7. Usave “Ndambakuudzwa”, shoko raShe waudzwa
8. Nhasi nda indestructible, Thank you Lord, mandimutswa, Amen!

Chorus 3
Track Name: Ndingatyei
V1.
1. Shoko rinoti ndakakupa mweya
2. Kwete wekutya, werudo nesimba
3. Ndozvakatemwa nayeSamatenga
4. Unonzwa but mahwani kuzviyedza!
5. Ndaiva nekutya mumwoyo ndichizeza
6. Baba vashaya, cancer yapedza! -
7. Kumuka: mahusiku ndichichema
8. Kutuka: “Mwari seyi mandibira?”
9. Gamba redzinza, dayi ndayiziva
10. Ndakaoneka ndakagadzirira
11. Ndapanyanga, tsvimbo kwandiri!
12. Imi! Makandisimbisa Tenzi
13. Murima ndabuda makandisvinura
14. SevaJudah makandiyambutsa,
15. Kutenda kubvuma zvisingaoneki
16. Ari mandiri – chii chandingatye!

Chorus
Ini, ndinaMwari wangu, ndina Jesu, ndingateyi zvangu?
Ini, ndinaMwari wangu, ndina Jesu, ndingateyi zvangu?
(Ibva, ibva)
Ibva pano Satani, (Ibva pano Satani)
Ibva pano dhimoni, (Ibva pano dhimoni)
Buda pano Satani, (Buda pano Satani)
Buda pano dhimoni, (Buda pano dhimoni)

V2.
1. Ndaka deala nenyoka, dzaitsotsa
2. Mwoyo vakaoma, Satani, gora
3. Vaichiva madollar, Obama
4. One desire, kuzadza chikwama!
5. Takatanga tiri tese pakutanga
6. Tikapedza tava vano vengana
7. Mari yakupinda, obuda makaro
8. Ndokundibira, otiza netsapo!
9. Pfuma yangu yakatsakatika:
10. Mwoyo wangu, ndakatambudzika!
11. Mota yabaya, wakatora dheni
12. Zvikwereti zvangu, rakuzhamba banki!
13. Ndakakandwa mugomba setsvina,
14. SaJosefa, asi nhasi ndiri winner
15. Ndakapika naMwari handityi
16. Akandimutsa kubva kuvafi!

Chorus

V3.
1. Kutya kunokudzora mashure,
2. Mhosva ndeyako, hapana mumwe!
3. Ringa pa mirror – wongorora
4. Ndianiko munhu akakudzvokora?
5. Vanotyanana vanozondana
6. Varume vanorova vakadzi ndovanotya
7. Kuratidza rudo, saka vachibhinya!
8. Vamwe vanamayi vanotya kuchembera,
9. Swero kwikwidzana natwotumhandara!
10. Pfuti inodzikamisa vanhu
11. Kusauka kunotyiwa nema Chef
12. United States yakatyira peturu
13. Kupamba Iraqi nhasi muMusuru
14. Anotyiwa nawo maKristu
15. Hamheno tikapinda denga tose,
16. Handitye, Mwari wangu ari kwose! (Amen)

Chorus
Track Name: Ndinobvuma
V1
1. Ndinobvuma, kuti ndine mhosva ndakapara
2. Ndakabvisa mimba yemwana ndakauraya
3. Segwara – ndanga ndisiko kuchipatara
4. Ndaremerwa nemhosva yehopombwe yeruchiva
5. Ndaizvibheka sa Julio Iglesias
6. Apa nderibenzi, mufi saLazarus
7. Blaz wemabhebhi, ndakanga ndiri
8. Tsono pakusticha magero semadhiri!
9. Ndipeiwo nyasha, nguva ndakarasa
10. Vabereki vaindiranga - Mai naBaba ndakatadza
11. Ndaingozvifunga, humbimbindoga
12. Kutyoka kunge nyoka, ndiri high semunhu wefodya
13. But hona – Ishe vangu vakazondidzora
14. Ndinobvuma - rudo rwukuru paneruvengo -
15. Vese vakandititadzira ndaparuregerero
16. Ndasiya – Mwari akati “Ndeyangu tsivo”!

Chorus
Ndikareurura pandinotadza munondiregerera Ishe
Ndikareurura pandinotadza munondigamuchira Mwari

V2
1. Ndinobvuma – ndaitsvagawo mukurumbira
2. Kuti pasi rino rese ritondiwuchira
3. Standing ovation – saMandela
4. Vavengi vangu vagonyatsorwadzwa vaite jealous
5. Ndinobvuma – ini ndaivhima hupfumi
6. Mota nemadheni, maholiday kuBumi
7. Mbatya dzinodhura, bhachi reGucci
8. Ka “lifestyle” kanotapirira – huchi!
9. Asi makandimisa, mukati iwe Shingi
10. Usaise mari pamberi pangu Ini
11. Ndini, Jehovah-Musiki, Ndini muridzi
12. Wezvose-zvaunazvo-ndezvangu-urimuchengeti!
13. Ndinobvuma, dzimwe nguva ndaiita shanje
14. Godo rinoparadza semoto wemashanje
15. Ndinobvuma – ndimi munoponesa vasande
16. Ndimi Jehovah Jireh - Monday kusvika Sunday! AmenChorus

V3.

1. Ndinobvuma – kuti ndinotadza pakureva
2. Mazwi akashata achibuda mukanwa
3. Rurimi, moto ruzere nemuchetura
4. Hapana munhu pasirino anorupingudza!
5. Ndinobvuma – kutindaigaro kunyunyuta
6. Seva Isaraeri murenje vaane nzara!
7. Kanandawabhanya, Mwari ndokanganwa
8. Kanazvazo pressa, speed kupfugama
9. Ndinobvuma – kuti everyday ndinorwisa
10. Pfungwa dzehuori, ndibviseyi mabori
11. Ndi nyatsoona nzira yohutsvene
12. Ndinyatso pemberere Mwari ndimukudze!
13. Ini handizvi“bhige” ndakanzi zvininipise
14. Kumbira ruregerero neropa ugezwe!
15. Ndinobvuma – makandirapa Jehovah Rafa
16. Zvandakazvarwa patsva handichatongwi nemhosva! Amen

Chorus
Outro (Adlib)
Track Name: Wakanatswa
V1
1. Aka ka“love letter” kwamuri imi handzvadzi
2. Vanatombi, vasikana nemhandara nana mayi
3. Varimuhofisi, mukoto, kana motokari
4. Wana Miss What-What, mese nana Oprah Winfrey
5. Seyi muchipisa bvudzi nema Dark ‘N Lovely?
6. Soft ‘n Free haisi free i mental slavery!
7. Ndiani akati natural iri “ugly”?
8. Gogo vaizvipisa bvudzi nesimbi nedombo
9. Kukopa weAmerica kare nguva ye Gogo,
10. Black Power Movement ikaunza Afro
11. Kana Michael Jackson anga ainayo!
12. Nhasi makuishora, yabuda mu staiyera
13. Seyi tichikudza zvevarungu, kuzvipisa?
14. Ne sodium-hydroxide, kudira mushonga
15. Bvudzi kuwundurwa sehuku, iwe chengeta
16. Ma braid kana locks, natural ndoyakanaka, inzwa!)

Chorus
Wakanatswa pawakasikwa iwe, zvisiye uri zvauri
Mwari havakanganise, seyi wamushora Ishe?

V2
1. Rinobva temberi yechitendero chema Hindi
2. Kunochekwa bvudzi revasikana wechidiki
3. Richipirwa kuna mwari vavo avanoti Krishna
4. Rogezwa vobvisa inda makwene netsvina
5. Imi mozotenga rakubva America
6. Tanzania, Kenya, Londoni, Nigeria
7. Mu salon inzwa vana medemu vachivhaira:
8. “Weave yangu i hundred per cent human hair!”
9. Ndirorinodhura, kwete mix yesynthetic
10. Maplastic, mawig, kusona carpet mumusoro
11. In any Black city, haishayike storo,
12. Mr Lee, Mr Singh, naMr Adebayo
13. Ndovamunopa mari yenyu svondo nesvondo
14. Kutimuzoshaina muchechi pasvondo
15. Ebony, Sensationelle, matinakisisa
16. Pakaguma Musiki nemi tapapedzesesa, inzwa!
Chorus
V3
1. Panemafuta aizorwa karekare ainzi Ambi-
2. Aibuda muDrum neParade magazine
3. Vachiti ganda rakatsvukuruka runako chairwo
4. Kupfura ganda dema, vakatsvuka mas’ponono
5. Manyepo - asi panevakatopusiswa
6. Vabatwa ne diseazi mutaundi nekumusha
7. Varikuposhera mushonga meso nemuviri -
8. Mune “poison” mugaba, mercury ne hydro quinone
9. “Skin lightening” inokonzeresa cancer
10. Ichipisa ganda-rosara-ranemavara
11. Kana vasikana wekuNollywood vakwara!
12. Kuita sezvipoko, Koffi Olomide
13. Kuchiva maKaradhi, muchiyemura mavheti -
14. “Vanhu vangu vaparadzwa nokushayawo ruziwo”
15. Kuvenga masikirwe awakaitwa naMwari
16. Chokwadi watuka, wamushora iye Tenzi! Inzwa
Chorus
Wakanatswa pawakasikwa iwe, zvisiye uri zvauri
Mwari havakanganise , seyi wamushora Ishe

You ain’t gotta look no other way you’re perfect zvauri
To think that God made you this way pure flawlessness
Uringirozi mwana iwe…

Spoken
Proverbs 31:30
Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.)

1 Peter 3:4
No, your beauty should come from within you -- the beauty of a gentle and quiet spirit that will never be destroyed and is very precious to God.
Track Name: Get off Me (Yagi Remix)
V1.
1. Shoko rinoti ndakakupa mweya
2. Kwete wekutya, werudo nesimba
3. Ndozvakatemwa nayeSamatenga
4. Unonzwa but mahwani kuzviyedza!
5. Ndaiva nekutya mumwoyo ndichizeza
6. Baba vashaya, cancer yapedza! -
7. Kumuka: mahusiku ndichichema
8. Kutuka: “Mwari seyi mandibira?”
9. Gamba redzinza, dayi ndayiziva
10. Ndakaoneka ndakagadzirira
11. Ndapanyanga, tsvimbo kwandiri!
12. Imi! Makandisimbisa Tenzi
13. Murima ndabuda makandisvinura
14. SevaJudah makandiyambutsa,
15. Kutenda kubvuma zvisingaoneki
16. Ari mandiri – chii chandingatye!

Chorus
When the devil tries to lie, ha-ha my reply
I got God on my side, got Christ in my life
Get off me, get off me, get off me, get off me
(Ibva pano satani!)
When the devil tries to lie, ha-ha my reply
I got God on my side, got Christ in my life
Get off me, get off me, get off me, get off me
(Buda pano dhimoni!)


V2.
1. Ndaka deala nenyoka, dzaitsotsa
2. Moyo vakaoma, Satani, gora
3. Vaichiva madollar, Obama
4. One desire, kuzadza chikwama!
5. Takatanga tiri tese pakutanga
6. Tikapedza tava vano vengana
7. Mari yakupinda, obuda makaro
8. Ndokundibira, otiza netsapo!
9. Pfuma yangu yakatsakatika:
10. Mwoyo wangu, ndakatambudzika!
11. Mota yabaya, wakatora dheni
12. Zvikwereti zvangu, rakuzhamba banki!
13. Ndakakandwa mugomba setsvina,
14. SaJosefa, asi nhasi ndiri winner
15. Ndakapika naMwari handityi
16. Akandimutsa kubva kuvafi!

Chorus 
V3.
1. Kutya kunokudzora mashure,
2. Mhosva ndeyako, hapana mumwe!
3. Ringa pa mirror – wongorora
4. Ndianiko munhu akakudzvokora?
5. Vanotyanana vanozondana
6. Varume vanorova vakadzi ndovanotya
7. Kuratidza rudo, saka vachibhinya!
8. Vamwe vanamayi vanotya kuchembera,
9. Swero kwikwidzana natwotumhandara!
10. Pfuti inodzikamisa vanhu
11. Kusauka kunotyiwa nema Chef
12. United States yakatyira peturu
13. Kupamba Iraqi nhasi muMusuru
14. Anotyiwa nawo maKristu
15. Hamheno tikapinda denga tose,
16. Handitye, Mwari wangu ari kwose! (Amen)


Chorus

Outro
I’m no longer a slave to fear, cuz I know who I am
I’m a child of God;
I’m surrounded by the loving arms of the Father
And His love has set me free…
I’m so free; I am free, I’m so free
Free, I’m so free, I am free, I’m so free!