Mambo

from by Shingirayi

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

V1.
1. Ndini Michael Corleone, Mwari ndiye Godfather
2. Wanga watojairira chigaro chake: chibva!
3. Ndakafa, ndikamutswa, ndini ani?
4. Kana usingandizivi hasvina mhosva, chikonditi
5. Blaz uya uya, akabva kuya kuya
6. Sa Sauro parwendo munzira ye Damascus
7. Ndakaona chiedza, ndikamunzwa Jesus:
8. “Chipo-chaunacho-hachisi-chako-ndechaTenzi!”
9. …Ndaimbodada sa Muhammad Ali
10. Asi nhaasi ndakurumbidza Mwari kwete Diddy:
11. Ndoda simba ri'nobva denga kunge manna
12. Ndichiratidza-rudo-kunevanhu-saLumumba- (breathe in)
13. Ndaive-karikoga-ndichiita-humbimbindoga
14. Asi-nhasi-ndachapupu-chaMwari-ndichiparidza!-
15. Rap music ndomudziyo wandinoshandisa
16. Dzimara ndis'safeme - Mwari ndorumbidza! (Amen)

Chorus
Aripano, Mambo aripano
Hallelujah aripano
Aripano, Mambo aripano
Hallelujah aripano

V2.
1. Vanonditi Bible Basher, Jesus Freak, whatever
2. Ndongosimudza ma microphone, ndichi amasha
3. Akandipa talenta - kuti ndigoenda
4. Zienda-nakuenda-varimurima vagotenda!
5. …Zvakawanda zvinopromotwa pa radio
6. Zviripanhepfenyuro asi hazvina maturo!
7. Ndezve bhayizi, fiction, ma rep video
8. Hobho amunoona paTV manyepo! -
9. Musashatisa chisikwa-chakabva-kuna Mwari
10. Ngoma ne rumbo, zvakabva kwaAri
11. Kuti timukudze kwete kuita zvehupfambi! -
12. …Utwu-tucheche-ngatupuhwe mukaka-
13. Patunozotokura-ndopatunga zodye sadza..
14. Rega ndi eaze - ndingato confusa
15. Vazhinji ndakawanza shoko vanovhiringika -
16. Pfugama ubvume! Mambo asvika! (asvika,..)

Chorus

Bridge:
Tinomurumbidza, tinomuvonga
Ndiye Mambo wemadzimambo!
Tose topfugama, tinopupura
Ndimi Mambo wemadzimambo!

V3.
1. Ikozvino pane sound irikubuda mu speaker
2. Sound yehutsvene sepa Pendekosita
3. Totaura nendimi dzimwe dzemuAfrica
4. Cape Town to Cairo, shoko richasvika!
5. Dar-es-salaam, “Wa-aleikum Salaam”!
6. “Bon-jour “Abidjan, “Tudo bem” no Luanda
7. MaMC kana mada zvekukwikwidzana
8. Ne mwana waShe ndinopika towumburudzana,
9. Dzimara mazobvuma kuti ini ndakabata
10. Bakatwa rakabaka, Shoko rakanaka:
11. Hapana chimwe chinhu chingambondipa kudada!
12. Kusiya kurumbidza zvandakaitirwa naBaba!
13. Ngwarirayi munokwezva nezvenyama
14. Hupfambi, ruchiva, kupinda Gehenna,!
15. Ndaimboda kuva mambo wapanyika
16. Zvese ndakasiya, paMambo makasvika! Amen

Chorus (repeat 4 times)

credits

from Born Again, released December 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Shingirayi Harare, Zimbabwe

Shingirayi (formerly known as Mau Mau) is a Zimbabwean artist who is a follower of Jesus Christ, a hip-hop musician, filmmaker and entrepreneur.

contact / help

Contact Shingirayi

Streaming and
Download help