Ndinobvuma

from by Shingirayi

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

V1
1. Ndinobvuma, kuti ndine mhosva ndakapara
2. Ndakabvisa mimba yemwana ndakauraya
3. Segwara – ndanga ndisiko kuchipatara
4. Ndaremerwa nemhosva yehopombwe yeruchiva
5. Ndaizvibheka sa Julio Iglesias
6. Apa nderibenzi, mufi saLazarus
7. Blaz wemabhebhi, ndakanga ndiri
8. Tsono pakusticha magero semadhiri!
9. Ndipeiwo nyasha, nguva ndakarasa
10. Vabereki vaindiranga - Mai naBaba ndakatadza
11. Ndaingozvifunga, humbimbindoga
12. Kutyoka kunge nyoka, ndiri high semunhu wefodya
13. But hona – Ishe vangu vakazondidzora
14. Ndinobvuma - rudo rwukuru paneruvengo -
15. Vese vakandititadzira ndaparuregerero
16. Ndasiya – Mwari akati “Ndeyangu tsivo”!

Chorus
Ndikareurura pandinotadza munondiregerera Ishe
Ndikareurura pandinotadza munondigamuchira Mwari

V2
1. Ndinobvuma – ndaitsvagawo mukurumbira
2. Kuti pasi rino rese ritondiwuchira
3. Standing ovation – saMandela
4. Vavengi vangu vagonyatsorwadzwa vaite jealous
5. Ndinobvuma – ini ndaivhima hupfumi
6. Mota nemadheni, maholiday kuBumi
7. Mbatya dzinodhura, bhachi reGucci
8. Ka “lifestyle” kanotapirira – huchi!
9. Asi makandimisa, mukati iwe Shingi
10. Usaise mari pamberi pangu Ini
11. Ndini, Jehovah-Musiki, Ndini muridzi
12. Wezvose-zvaunazvo-ndezvangu-urimuchengeti!
13. Ndinobvuma, dzimwe nguva ndaiita shanje
14. Godo rinoparadza semoto wemashanje
15. Ndinobvuma – ndimi munoponesa vasande
16. Ndimi Jehovah Jireh - Monday kusvika Sunday! AmenChorus

V3.

1. Ndinobvuma – kuti ndinotadza pakureva
2. Mazwi akashata achibuda mukanwa
3. Rurimi, moto ruzere nemuchetura
4. Hapana munhu pasirino anorupingudza!
5. Ndinobvuma – kutindaigaro kunyunyuta
6. Seva Isaraeri murenje vaane nzara!
7. Kanandawabhanya, Mwari ndokanganwa
8. Kanazvazo pressa, speed kupfugama
9. Ndinobvuma – kuti everyday ndinorwisa
10. Pfungwa dzehuori, ndibviseyi mabori
11. Ndi nyatsoona nzira yohutsvene
12. Ndinyatso pemberere Mwari ndimukudze!
13. Ini handizvi“bhige” ndakanzi zvininipise
14. Kumbira ruregerero neropa ugezwe!
15. Ndinobvuma – makandirapa Jehovah Rafa
16. Zvandakazvarwa patsva handichatongwi nemhosva! Amen

Chorus
Outro (Adlib)

credits

from Born Again, released December 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Shingirayi Harare, Zimbabwe

Shingirayi (formerly known as Mau Mau) is a Zimbabwean artist who is a follower of Jesus Christ, a hip-hop musician, filmmaker and entrepreneur.

contact / help

Contact Shingirayi

Streaming and
Download help